تبلیغات
تیشتر - شفق قطبی یا ارواح آسمان [تماشا کنید]


شفق قطبی یا ارواح آسمان [تماشا کنید]


شفق قطبی پدیده ای است که در عرض های نزدیک به دو قطب زمین رخ می دهد. این پدیده ناشی از برخورد ذرات باردار بادهای خورشیدی با اتمسفر زمین به وجود می آید.

[http://www.aparat.com/v/n4h31]